Фонди

 • 2988 фф., 812974 спр., 1721-2019 рр.;
 • 87 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1969-1992 рр.;
 • 831 од. зб. кiнодокументiв, 1966-1992 рр.;
 • 30907 од. зб. фотодокументів, 1905-2016 рр.;
 • 523 од. зб. фонодокументiв, 1966-2012 рр.;
 • 217 од. зб. вiдеодокументiв, 1989-2014 рр.

Документальний масив періоду до 1917 року складається з фондів місцевих органів державного управління, міського, земського і станового самоврядування, судових органів, межових та лісоохоронних установ, установ транспорту і зв’язку, фінансово-податкових і кредитних установ, навчальних закладів, установ релігійного культу, громадських та благодійних організацій і товариств. Важливе значення мають документи канцелярії Херсонського губернатора, Херсонського губернського правління, Херсонської губернської креслярні, Херсонської казенної палати, Херсонського духовного правління тощо.

Науковий інтерес для вивчення історії заселення Півдня України має фонд Херсонської губернської креслярні. Його документи хронологічно охоплюють період за 1769-1922 рр. і є унікальним джерельним комплексом, у якому містяться відомості про заселення і освоєння краю, відведення земель поміщикам, колоністам, колишнім запорожцям, казенним селам, церквам та іншим категоріям землевласників.

Важливим доповненням до фонду Херсонської губернської креслярні є колекція карт і креслень, у якій відображені всі етапи заселення краю і розвиток форм землекористування.

У держархіві значний комплекс складають документи довоєнного періоду: фонди місцевих органів державної влади і управління та підвідомчих їм установ; комітети незаможних селян, робітничо-селянських інспекцій, органів суду і робітничо-селянської міліції; військово-адміністративних установ, закладів народної освіти, охорони здоров’я, кооперативних та громадських організацій, професійних спілок тощо.

Непоправних втрат завдала архіву війна: втрачено, за різними підрахунками, до 300 тис. одиниць зберігання найдавнішого періоду, періодична преса.

У держархіві зберігаються фонди установ і організацій періоду нацистської окупації 1941-1944 рр., комісій з розслідування злочинів, скоєних нацистськими окупантами під час ІІ світової війни, відомості про збитки.

Із повоєнних документів, що надійшли до архіву, особливої уваги заслуговують фонди облвиконкому, обласних управлінь і відділів, виконкомів районних, міських, селищних і сільських рад. Вони містять протоколи сесій, засідань виконкомів і постійно діючих комісій. Група документів за 1951-1955 рр. відображає будівництво Каховської ГЕС.

У фондах установ статистики є відомості про чисельність і склад населення області, статистичні звіти про наявність промислових підприємств.

Великий документальний масив складають фонди організацій Компартії та ЛКСМ України. Крім них у державному архіві області зберігається фонд “Об’єднання громадян незалежної України, створені на території Херсонщини”, до якого віднесені документи Херсонських обласних організацій Української Республіканської партії, Соціалістичної партії України, Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), Ліберального молодіжного об’єднання, молодіжної організації “Нова генерація”, політичної партії “Єдина Україна”, Союзу нащадків російського дворянства – Дворянського зібрання Херсонської губернії.

На державному зберіганні перебувають фільтраційні справи репатріантів та слідчі справи репресованих, що надійшли від Управління СБУ по Херсонській області.

У держархіві зберігаються 152 фонди профспілкових організацій. Окрему групу матеріалів складають 47 фондів особового походження, в тому числі – колекції документів і спогадів учасників німецько-радянської війни, особисті документи художника Г.Курнакова, професорів М.Давидова, С. Лисогорова, В.Ковальова, О.Казимирчак-Полонської, Є.Голобородько, Я.Голобородька, Ю.Бєляєва; письменників та журналістів М.Братана, І.Старикова, А.Кичинського – лауреата Національної літературної премії ім. Т. Шевченка, А.Сич, В.Москаленка; краєзнавців Є.Горностаєва – почесного громадянина м. Херсона, М.Ємельянова, Б.Зецер, родини Фальц-Фейнів, Скадовських, колекція “Документи з історії Голодомору 1932-1933, 1946-1947 років на Херсонщині” тощо.

З 1959 р. держархів області комплектується фотодокументами (хронологічні межі – від 1905 р.). У фотодокументах зафіксовані зовнішній вигляд вулиць, парків, мостів, підприємств, окремих будівель дореволюційного і сучасного Херсона; є документи, які відображають переправу через Дніпро частин Червоної Армії, форсування Сиваша, негативи на склі херсонського фотографа Петражицького О.С. та ін. Комплекс фотодокументів розповідає про встановлення і розвиток культурних та виробничих зв’язків Херсонщини з Шуменським округом НРБ, Угорщиною та іншими зарубіжними країнами.

Довідковий апарат

Перелік поселених бланків зі справ опису 1 фонду Р-435 Статистичне бюро Херсонського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Описи

 • 6304

Каталоги

 • систематичний;
 • предметно-тематичний;
 • iменний;
 • географічний;
 • систематичний до кінодокументів;
 • систематичний до відеодокументів;
 • систематичний до фотофонодокументiв;
 • іменний до фотодокументiв;
 • каталог карт, планів, креслень;
 • каталог печаток, штампів, бланків;
 • 335 фф., 144181 спр. тематично опрацьовані, складено 427156 тем. карток

Картотеки

 • Ф. 7 Херсонська митниця – іменна;
 • ф. 137 Церкви Херсонського повiту Херсонської губернiї – iменна;
 • ф. Р-407 Херсонське повiтове управлiння робiтничо-селянської радянської мiлiцiї – iменна;
 • ф. Р-414 Херсонська окружна iнспектура народної освiти – iменна;
 • ф. Р-501 Херсонмiськторг Мiнiстерства торгiвлi УРСР – iменна;
 • ф. Р-504 Херсонське обласне управлiння громадського харчування – iменна;
 • ф. Р-507 Артiль “Червоний харчовик” – iменна;
 • ф. Р-979 Херсонська державна швейна фабрика “Бiльшовичка” – iменна;
 • ф. Р-999 Херсонський консервний завод iм. Сталiна – iменна;
 • ф. Р-1064 Херсонський трест громадського харчування – iменна;
 • ф. Р-1312 Заводський комiтет профспiлки металiстiв заводу iм. Петровського – iменна;
 • ф. Р-4033 Управлiння комітету державної безпеки по Херсонськiй області – іменна;

Покажчики

Фондовi:
 • ф. 14 Херсонська губернська креслярня – хронологiчний;
 • ф. 22 Херсонська казенна палата – хронологiчний;
 • ф. 79 Нотарiальний архiв м. Херсона – хронологiчний;
 • ф. 82 Поштово-телеграфнi контори Херсонського повiту Херсонської губернiї – географiчний, хронологiчний;
 • ф. 137 Церкви Херсонського повiту Херсонської губернiї – хронологiчний;
 • ф. 170 Херсонська митниця Одеського митного округу – хронологiчний;
 • ф. 259 Церкви Днiпровського повiту Таврiйської губернiї – хронологiчний;
 • ф. 316 Церкви Мелiтопольського повiту Таврiйської губернiї – хронологiчний;
 • ф. 237 Поштово-телеграфнi контори Днiпровського повiту Таврiйської губернiї – географiчний, хронологiчний;
 • ф. Р-1 Херсонський повiтовий виконком Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв – хронологiчний;
 • ф. Р-169 Херсонський райвиконком Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв – хронологiчний;
 • ф. Р-389 Управління Херсонського окружного інженера – географічний;
 • ф. Р-411 Херсонський повiтовий вiддiл Миколаївської губернської Ради народного господарства – хронологічний;
 • ф. Р-413 Вiддiл народної освiти Херсонського повiтового виконкому – хронологічний;
 • ф. Р-442 Земельний вiддiл Херсонського повiтового виконкому – хронологiчний;
 • ф. Р-445 Адмiнiстративний вiддiл Херсонського райвиконкому – хронологічний;
 • ф. Р-469 Херсонський державний педагогiчний iнститут iм. Крупської – хронологічний;
 • ф. Р-479 Херсонський повiтовий вiйськовий комiсарiат – хронологiчний;
 • ф. Р-614 Херсонське окружне вiддiлення Всеросiйської спілки транспортних працiвникiв – хронологічний;
 • ф. Р-618 Херсонський окружний комітет спiлки працiвникiв харчової промисловостi – хронологiчний;
 • ф. Р-619 Херсонське повiтове вiддiлення Всеросiйської профспiлки будiвельних працiвникiв – хронологiчний;
 • ф. Р-622 Херсонський окружний комiтет Всеросiйської профспiлки працiвникiв землi i лісу – хронологічний;
 • ф. Р-623 Херсонське окружне вiддiлення Всеросiйської профспiлки працiвникiв громадського харчування – хронологічний;
 • ф. Р-628 Херсонське окружне вiддiлення Всеросiйської профспiлки працiвникiв мистецтва – хронологiчний;
 • ф. Р-629 Херсонський пiдрайонний комiтет Всеросiйської профспiлки металiстiв – хронологiчний;
 • ф. Р-697 Херсонський районний комiтет Всеросiйської профспiлки працiвникiв водного транспорту – хронологiчний;
 • ф. Р-731 Виконком Херсонської мiської Ради народних депутатiв – хронологiчний;
 • ф. Р-822 Качкарівський райвиконком Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв – хронологiчний;
 • ф. Р-1887 Вiддiл управлiння Херсонського повiтового виконкому Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв – хронологiчний;
 • ф. Р-1953 Управлiння сiльського господарства Херсонського облвиконкому – хронологiчний;
 • ф. Р-1958 Херсонське виробничо-аграрне об’єднання по садiвництву, виноградарству, виноробної промисловостi – хронологiчний;
 • ф. Р-1968 Херсонське обласне виробниче об’єднання молочної промисловостi – хронологiчний;
 • ф. Р-1979 Виконком Херсонської обласної Ради народних депутатів – хронологiчний, географiчний;
 • ф. Р-1985 Херсонське обласне виробничо-технiчне управління зв’язку – хронологічний;
 • ф. Р-2000 Статуправління Херсонської області – хронологічний;
 • ф. Р-2040 Фінансовий вiддiл Херсонського облвиконкому – хронологічний;
 • ф. Р-2131 Херсонська обласна Рада промислових кооперативiв i пiдвiдомчi артiлi – хронологiчний;
 • ф. Р-2294 Вiддiл охорони здоров’я Херсонського облвиконкому – хронологiчний;
 • ф. Р-3690 Херсонський обласний комiтет народного контролю – хронологічний;
 • ф. Р-4101 Колекція архітектурних креслень – географічний;
 • ф. П-46 Херсонський обком компартiї України – хронологiчний;
 • ф. П-185 Херсонський мiськком Компартiї України – хронологiчний

Огляди

Тематичнi:
 • з iсторiї благодiйництва на Херсонщинi (1869-1922);
 • з iсторiї Голодомору на Херсонщинi (1932-1933);
 • з iсторiї заселення Херсонщини;
 • з iсторiї заснування міста Херсона;
 • з iсторiї заснування товариства Червоного Хреста;
 • з iсторiї мiстобудування, архiтектури i охорони пам’яток iсторiї i культури (кiнець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.);
 • з iсторiї нiмецьких поселень на Херсонщинi;
 • з iсторiї революцiйного руху на Херсонщинi в 70-90-х рр. ХІХ ст.;
 • з iсторiї розвитку народного господарства на Херсонщинi (1913-1941);
 • з iсторiї розвитку народної освiти;
 • з iсторiї розвитку поштового зв’язку на Херсонщинi (1780-1917);
 • з iсторiї розвитку промисловостi на Херсонщинi в довоєнний перiод;
 • з iсторiї розвитку торгiвлi у повоєнний перiод;
 • з iсторiї створення профспiлок Херсонщини (1917)
Фондовi:
 • ф. 4 Херсонська міська управа;
 • ф. 7 Херсонська митниця;
 • фф. Р-37, 38 Днiпровський i Херсонський повiтовi комітети незаможних селян;;
 • фф. Р-80, 83, 87, 141, 149, 158, 851, 1365, 1782: Повiтовi i волосні комітети незаможних селян;;
 • ф. Р-389 Управлiння окружного інженера окрвиконкому; ;
 • ф. Р-1824, 1942: Херсонський окружний та міський комісари (періоду нацистської окупації);
 • ф. Р-1925 Херсонська міська комiсiя в справах колишніх червоноармiйцiв i червоних партизан;
 • ф. Р-1953 Управління сільського господарства Херсонського облвиконкому;
 • ф. Р-2069 Херсонська обласна спілка споживчих товариств;
 • ф. Р-111, 113, 137, 169, 198, 207, 259, 279: Установи релiгiйного культу

 

Опис видань, що зберігаються у фондах науково-довідкової бібліотеки

Іменний покажчик до бібліотечного фонду “Херсонська міська управа”