Перелік та порядок надання послуг
Державним архівом Херсонської області

Виконання соціально-правових запитів про трудовий стаж; цивільний стан; репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію; участь у партизанському та підпільному русі, примусове вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи, перебування в евакуації, на окупованій території, у гетто, інших місцях примусового утримання в період Другої світової війни; освіту та навчання; нагородження, присвоєння почесних звань тощо.

Необхідні документи:

  • особиста заява фізичної особи із зазначенням прізвища, адреси заявника, змісту факту чи події (зразок додається, див. стор. 2-3), паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
    у випадку звернення довіреної особи: заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, оформлена в установленому порядку довіреність;
    у випадку звернення юридичної особи: лист на фірмовому бланку або з кутовим штампом.

Соціально-правовий запит виконується протягом одного місяця з дня реєстрації заяви; виконання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень здійснюється у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті, і контролюється керівництвом архіву; пересилення непрофільних запитів за належністю, а також інформування про це заявника здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації запиту.
У разі відсутності підтверджуючих відомостей в документах або необхідних документів на державному зберіганні, надається негативна відповідь з рекомендаціями про їх можливе місцезнаходження.

Виконання персональних запитів: біографічних та генеалогічних.

Необхідні документи:

  • заява юридичної особи на фірмовому бланку або особиста заява громадянина із зазначенням прізвища, адреси заявника, біографічних, генеалогічних установчих даних; документи, що підтверджують родинні зв’язки заявника з особами, про яких запитується в заяві; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; у випадку звернення довіреної особи: заява, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довіреність, оформлена у встановленому порядку.

Запит виконується співробітниками державного архіву області у 30-ти денний термін, в окремих випадках при великому обсязі пошукової роботи за домовленістю з заявником термін роботи може бути збільшений.
Про хід та етапи виконання біографічних та генеалогічних досліджень споживач інформується за його бажанням.
Відмова у наданні послуги настає у випадку відсутності даних для проведення архівного пошуку або відсутності в архіві необхідних документів, а також у випадку незгоди споживача оплатити послугу.
За підсумками роботи складається наряд, в якому містяться: найменування видів робіт, одиниця виміру і ціна, обсяг робіт та сума.
Оплата проводиться безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок державного архіву Херсонської області.
– персональний запит стосується надання юридичним або фізичним особам архівної інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи, про встановлення родового та родинних зв’язків і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком.
– архівні довідки, копії, витяги (виготовлені засобами друку, копіювання) складаються за встановленою формою на бланку архіву із зазначенням назви документа, засвідчуються підписами директора державного архіву області та виконавцем запиту і гербовою печаткою архіву.

Інформаційне використання документів (надання інформації споживачам при складанні історичних довідок з історії населених пунктів, підприємств, установ, підготовки інформаційних оглядів, переліків, організації та проведення виставок, екскурсій).

Необхідні документи:

  • заява юридичної особи на фірмовому бланку або особиста заява фізичної особи із зазначенням виду інформаційної послуги (теми), прізвища, адреси заявника.

Відмова у наданні послуги настає у випадку відсутності необхідних документів або у випадку незгоди споживача оплатити послугу.
Строки виконання інформаційних робіт узгоджуються із споживачами.
– інформаційне використання документів стосується надання юридичним або фізичним особам первинної і вторинної документної інформації з певної теми;
– інформаційний лист – лист, який містять повідомлення про виявлені відомості з певного питання. В ньому можуть подаватися назви фондів, коротка характеристика документів, що стосуються теми повідомлення, а також інформація щодо умов вивчення та копіювання документів.

Виконання тематичних запитів, у т.ч. майнових (надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період; встановлення або підтвердження певного факту, події, майнового стану).

Необхідні документи:

  • особисті заяви юридичних або фізичних осіб із зазначенням певної проблеми, теми або підтвердження певного факту, події, дати, а також прізвища, адреси заявників;

Тематичний запит виконується протягом одного місяця. У разі значного обсягу робіт з виготовлення інформаційного продукту умови, форми і строки виконання запиту погоджуються із споживачем.
У разі відсутності підтверджуючих відомостей у документах або документів на державному зберіганні, надається негативна відповідь з рекомендаціями про їх можливе місцезнаходження.
– тематичний запит стосується надання фізичним або юридичним особам архівної інформації з певного питання;
– архівні довідки, копії, витяги (виготовлені засобами друку, копіювання) складаються за встановленою формою на бланку архіву із зазначенням назви документа, засвідчуються підписами директора державного архіву області та виконавцем запиту і гербовою печаткою архіву.

Упорядкування документів (науково-технічне опрацювання архівних документів) на договірних засадах

Необхідні документи:

  • укладання договору державного архіву із споживачем послуги за листом-зверненням про упорядкування

У разі відмови споживача оплатити виконання послуг, державний архів пропонує організації-заявнику провести упорядкування самостійно.
Упорядкування документів громадських об’єднань, партій, власників особових фондів проводиться безкоштовно.
Пільги для споживачів при виконанні упорядкування документів не передбачені.
Споживач має право проводити контроль за дотриманням умов договору про проведення упорядкування. Строки проведення упорядкування залежать від обсягів документів і визначаються в договорі.
– Національний архівний фонд – це сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації та складовою частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини;
– експертиза цінності документів – це визначення культурної чи практичної цінності документів через їх всебічне вивчення з метою внесення документів до НАФ або вилучення з нього, встановлення строків зберігання архівних документів, що не підлягають внесенню до НАФ, грошової оцінки документів НАФ та віднесення їх до унікальних і особливо цінних.

 

Платні послуги держархівом надаються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 1608 (1608-2004-п) від 30.11.2004, № 508 (508-2011-п) від 18.05.2011) “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”, наказу директора держархіву області від 19.10.2009 № 91 “Про затвердження Цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ, організацій, що виконуються державним архівом Херсонської області на договірних засадах, а також у сфері використання архівних документів, що виконуються державним архівом Херсонської області“.

 

Банківські реквізити державного архіву області:
Державний архів Херсонської області
Код ЄДРПОУ: 03494534
р/р UA038201720313201001201001878
в ДКС України м. Київ

 

До уваги заявників! Прохання у листуванні з архівом не використовувати пошту, зареєстровану на mail.ru, list.ru тощо. З електронної пошти архіву надсилання на ці адреси неможливе!